•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

اهداف ویژه

 • عدالت تربیتی  با رعایت تفاوت های فردی، جنسیتی، فرهنگی و جغرافیایی
 • ایفای نقش فعال در مواجهه با چالش های پیش رو در عرصه های گوناگون و پایش تحولات موثر بر مدرسه با تکیه بر آینده پژوهی
 • بهره مندی و تکیه بر تفکر سیستمی در تصمیم گیری و اجرای برنامه ها
 • بهسازی و توانمندسازی سرمایه های انسانی
 • افزایش کارآیی و اثربخشی مدرسه در ابعاد علمی، فرهنگی و پژوهشی
 • هدایت دانش آموزان بر اساس استعدادها و توانایی ها و نیازها
 • تقویت انگیزش تحصیلی و خودسازی در دانش آموزان
 • ارتقا نقش تربیتی و مشاوره ای معلمان