•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

هدف کلان

طراحی و ارائه  مدل آموزشی بین المللی،  در چارچوب  اسناد تحولی  آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین المللی