•  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ماموریت مجتمع

ماموریت های مجتمع تطبیقی و بین الملل دختران تهران:

 • پرورش هویت شناخت مدار بر اساس نظام معیار اسلامی،
 • توجه به سلامت جسمانی، نشاط روحی و تقویت اراده
 • منزلت بخشی به علم نافع، هدایتگر و توانمندساز و مقام و جایگاه عالم و معلم
 • پرورش، ارتقا و تعمیق انواع و مراتب عقلانیت در همه ساحتهای تعلیم و تربیت و تربیت تمام ساحتی
 • استمرار فرهنگ اسلامی ـ- ایرانی بربنیان ارزیابی آگاهانه و تعامل نقادانه با سایر فرهنگها براساس نظام معیار اسلامی
 • مشارکت اجتماعی باتکیه بر خرد جمعی و مسئولیت پذیری
 • تقویت نوآوری و توجه به  روحیه ارزش آفرینی و کسب شایستگی های حرفه ای، مهارتی و هنری
 • ارج نهادن به دستاوردهای علمی و تجربه های بشری در چارچوب نظام معیار اسلامی و بسترسازی برای دستیابی به مرجعیت علمی جهان