•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

بیانیه ارزش های مجتمع

بیانیه ارزشهای مجتمع الهام گرفته از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و دیگر اسناد  بالادستی و نیز مستندات نهادهای بین المللی تعلیم و تربیت است که پایبندی به آن توسط تمام اهالی خانواده مجتمع آموزشی تطبیقی و  بین الملل دختران تهران مورد تاکید و انتظار است.

1-  دانش آموزان اصلی ترین ذی نفع در مجتمع است و فراهم نمودن زمینه های رشد همه جانبه آنان فارغ از هر قوم ، نژاد ، دین ، مذهب و با تاکید بر تفاوت های فردی  را وظیفه خود می دانیم.

2- نیروی انسانی، بزرگ ترین سرمایه سیستم های تحول خواه است، بنابراین توانمند سازی  و شایسته پروری حرفه ای کارکنان ، از جمله وظایف مهم مجتمع به شمار می رود.

3- تعامل با والدین  و  مهارت ورزی آنان در راستای تربیت تعالی بخش در اولویت  قرار دارد.

4-  توسعه و تعالی هویت دانش آموزان برای تقویت روابط حق محور و مهرورزانه    با انسانها در سراسر جهان سرلوحه فعالیت های مجتمع است.