•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

کادر اداری مجتمع تطبیقی دختران

نام - نام خانوادگی                             سمت

مریم دائی                                                   مدیر

رضوان اسماعیلی                                   مسئول آموزش

طیبه بیاتی                                           معاون متوسطه

مرجان گودرزی                                        معاون پرورشی

مریم خطیب شاد                                     معاون اجرایی

مریم دواشی                                            مسئول فناوری

مرجان سجودی                                         مسئول پژوهش

هدی دیداری                                             معاون ابتدایی

سمانه قربانعلیزادگان                                  متصدی دفتر مدیر

منصوره حیدری                                          مسئول دبیرخانه

طاهره نبئی                                               مشاور

نفیسه جهادی                                            متصدی امور دفتری

مریم شربتدار قدس                                     دبیر کتابخانه

فاطمه راثی فومنی                                        کتابدار

معصومه صمدی                                           مسئول حسابداری

کبری صدری                                                حسابدار

هنگامه نجفی                                              حسابدار

سیمین قاسمی                                            ناظم

مریم برزا                                                     ناظم

وجیهه سمیعی                                            کارپرداز

محبوبه عبدالمالکی                                      مربی بهداشت

مریم یحیی زاده                                          روابط عمومی

زهره خواجه                                                اپراتور