•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

اسامی اعضای اصلی انجمن اولیا و مربیان مجتمع تطبیقی و بین الملل دختران تهران

نام و نام خانوادگی             سمت
علیرضا صفری                   رئیس
آرش انصاری                    نایب رئیس
نوید کرمی                       منشی و رابط
حمید نیک کار                  عضو اصلی
بیتا انوری                       عضو اصلی
زینب ملکی                      عضو اصلی
علیرضا یاراحمدی              عضو اصلی
سید رسول حسینی           عضو اصلی
تاسو شجاعی                  عضو اصلی
شیما رمضانیان                عضو اصلی