•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

جلسه آشنایی با مشاغل(دندانپزشکی)

برگزاری جلسه آشنایی و معرفی مشاغل در بحث هدایت تحصیلی با حضور سرکار خانم دکتر پریسا محسنی (دندانپزشک)ویژه دانش آموزان متوسطه اول و دوم بخش تطبیقی مجتمع در روز یکشنبه ۱۴۰۲/۰۸/۲۸.
در این جلسه دانش آموزان با رشته دندانپزشکی و  مشاغل پیرامون این رشته آشنا شدند.

مجتمع تطبیقی و بین الملل دختران تهران