•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

نکته مهم برای موفقیت در امتحان(6)

و در مورد مرور تا آخرین لحظه هم وسواس نداشته باشیم یعنی اینجور نباشه که تا آخرین لحظه آرامش رو از خودمون بگیریم و هی مرور کنیم می تونیم چن ساعت اخر روز قبل امتحان مرور و مطالعه رو کنار بزاریم و البته به کارهایی که تمرکز ما رو زیاد می گیرن و غیر مربوط هستند نپردازیم