•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

بازدید از نمایشگاه دست‌سازه‌های علمی دانش آموزان مدرسه ترکیه


به دعوت رایزن علمی سفارت ترکیه مدیر محترم مجتمع سرکار خانم دایی و نماینده دبیران سرکار خانم دکتر پاشازاده، از این نمایشگاه بازدید نمودند.

مجتمع تطبیقی و بین الملل دختران تهران