•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

بازدید از نمایشگاه علمی- پژوهشی کمان در مجتمع نوآورروز دهم اردیبهشت ماه، مدیریت محترم مجتمع سرکار خانم دائی و جمعی از همکاران به دعوت مجتمع نوآور، از رویداد کمان که شامل فعالیت های علمی - پژوهشی دانش اموزان این مجموعه است، بازدید به عمل آوردند.

?مجتمع تطبیقی و بین الملل دختران تهران