•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

آشنایی با نحوه ساخت پادکست

جهت آماده سازی دانش آموزان مجتمع، برای حضور موفقیت آمیز در مسابقات و رویدادهای علمی- پژوهشی به ویژه «جشنواره جابربن حیان » و « جشنواره نوجوان خوارزمی» لینک آموزش پادکست و ویدئو کست، ارسال گردید.

تاریخچه پادکست
https://sampad.arvanvod.ir/E8Qr2EyGg7/e4ZkWxl0VL/origin_28VlteR4ntawnloibA5UU0BDGEAdpIQenLuRPrys.mp4

آموزش پادکست نرم افزار AUDIO MP3 موبایل
https://sampad.arvanvod.ir/E8Qr2EyGg7/Y5oNaKnGBq/origin_z8R6iItoZl5E5DZgfFimTvxPJYAmkIK7ZKnbfSHG.mp4

آموزش پادکست نرم افزار ANCHOR
https://sampad.arvanvod.ir/E8Qr2EyGg7/6qBanmEd4b/origin_qf5QVth581sfrzt72WhhjsBJrA3pkh2SZLGIXnQo.mp4

آموزش پادکست قسمت اول نرم افزار ADOBE AUDITION
https://sampad.arvanvod.ir/E8Qr2EyGg7/lwZGNnGkjp/origin_LZhNiWu6lqC3T64RXjEOBPf7fDxm36XCZIZjolcc.mp4


قسمت دوم آموزش پادکست نرم افزار ADOBE AUDITION
https://sampad.arvanvod.ir/E8Qr2EyGg7/wM1Nz4aKWz/origin_uFU8NAWLpS9TGG9SAeiTS3a7cfQRP2O6BIZvKOhf.mp4


قسمت سوم آموزش پادکست نرم افزار ADOBE AUDITION
https://sampad.arvanvod.ir/E8Qr2EyGg7/ZxlqbMAJbv/origin_PeCeduR3IcsyeBL7p5GL2MSBoilKvOb60DzakWIJ.mp4