•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

برگزاری اردوی درون مدرسه‌ای آسمان نما

اردوی درون مدرسه‌ای آسمان نما در مجتمع تطبیقی و بین الملل دختران تهران به منظور آشنایی دانش آموزان با علم نجوم ،در سه روز متوالی برگزار گردید.

 

 مجتمع تطبیقی و بین الملل دختران تهران