•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

جشن تکلیف

??با ورود به سن تکلیف، بال های بندگی را گشوده تا خویش را در جاده نجابت به بلندای عبودیت اوج دهند??
برگزاری جشن عبادت یاس های سفید کوچک مجتمع روز شنبه ۰۲/۲۲ در فضایی آکنده از یاد و نام خدا و با حضور خانواده های دانش آموزان

?مجتمع تطبیقی و بین الملل دختران تهران