•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

روز درختکاری

به مناسبت ۱۵ اسفند 《روز درختکاری 》دانش‌آموزان بخش تطبیقی با همراهی تعدادی از عزیزان بازنشسته سازمان شهرداری تهران اقدام به کاشت نهال و گل در حیاط مجتمع نمودند.

مجتمع تطبیقی و بین‌الملل دختران تهران