•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

مراسم تنفیذ احکام بیست‌وسومین دوره طرح شهردار مدرسه

برگزاری مراسم تنفیذ احکام بیست‌وسومین دوره طرح شهردار مدرسه (بخش تطبیقی)، روز چهارشنبه تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲