•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

کربلای کرمان

????

همدردی دانش اموزان مجتمع تطبیقی با خانواده های شهدا و مجروحین اقدام تروریستی کرمان بویژه  بیست و دو دانش آموز  و معلم شهید این حادثه

مجتمع تطبیقی و بین الملل دختران تهران