•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

مسابقه نگارش کتاب در هفته کتابخوانی

نویسندگان کوچک خانواده تطبیقی دست به قلم شدند و قصه گفتند و
نگار گر کتابشان هم بودند

تقدیر از دانش آموزان برتر دوره ابتدایی مسابقه نگارش کتاب در هفته کتابخوانی

مجتمع تطبیقی و بین‌الملل دختران تهران