•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار گرامی باد.

امروز آیه ای دیگر نازل شد.
آخرین آیه از سوره صبر. آمد و بر قلب عالم نشست.
امروز زینب قدم به چشم جهان گذاشت. 
آمد تا امتداد زهرا باشد، طلوع دوباره خدیجه.
آمد تا کوه شکیبایی باشد در دشت بلا... و عالم دید زینب را که چگونه با اذان حسین حق را اقامه کرد. 
با تکبریش احرام بست و چگونه قیام حسین، متصل به رکوع صبر زینب گشت.
ای زینب زهرا و علی!  ای آیه صبر جمیل!
ای دختر بهترین آفریدگان خدا!

مجتمع تطبیقی و بین الملل دختران تهران