•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

برگزاری جلسه آبان ماه شهردار مدرسه

برگزاری  جلسه آبان ماه شهردار مدرسه، روز یکشنبه ۱۴۰۲/۸/۲۱ ساعت ۱۳  با حضور مدیر آموزش‌های شهروندی ، مدیر اداره اجتماعی  و مدیر محله شهرداری منطقه ۲ و دانش آموزان مجتمع تطبیقی دختران، در این جلسه شهردار و معاونت های شهردار مدرسه ضمن معرفی عنوان معاونت های خود ، اهداف خود را در خصوص عضویت در این گروه بیان نمودند.

?مجتمع تطبیقی و بین الملل دختران تهران