•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

اسامی منتخبین شورای دانش آموزی مجتمع تطبیقی دختران تهران سال تحصیلی 1403-1402

بعد از روزها هیجان و رقابت سالم و لذت بخش در فضای دوستانه  انتخابات شورای دانش آموزی برگزار شد.
با مشارکت همه دانش آموزان ،رای گیری و شمارش آرا انجام شد.
اسامی منتخبین شورای دانش آموزی مجتمع تطبیقی دختران تهران سال تحصیلی 1403-1402
به شرح فوق میباشد.

مجتمع تطبیقی و بین الملل دختران تهران