•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

اردوی هیومن پارک دانش آموزان ابتدایی

بازدید دانش آموزان دوره ابتدایی مجتمع تطبیقی دختران  از هیومن پارک و پارک رویا
روز سه شنبه ۱۴۰۲/۸/۱۶
در این بازدید دانش آموزان از بخش های مختلف علمی و تفریحی این مجموعه دیدن کردند.

مجتمع تطبیقی و بین‌الملل دختران تهران