•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

روز دانش آموز مبارک.

خنده های تو در ذهن این دوران سپرده می شود تا سال ها بعد، به بازخوانی خوش خاطرات بنشینی.
روز دانش آموز مبارک                                 
مجتمع تطبیقی و بین الملل دختران تهران