•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

شورای دبیران فروردین ماه

برگزاری شورای دبیران مقطع متوسطه اول و دوم، روزچهارشنبه ۲۹ فروردین ماه با موضوعاتِ
✅ارائه‌ کارنامه‌ میان‌نوبت دوم
✅ ارائه فرم‌های ارزشیابی دبیران 
✅ توضیح و تبیین فرم ساماندهی نیروی انسانی
و
✅جمع‌بندی مطالب درسی به منظور مرور محتوای آموزشی پیش از آزمونهای پایانی نوبت دوم


?مجتمع تطبیقی و بین‌الملل دختران تهران