•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

شورای آموزگاران ابتدایی فروردین ماه

برگزاری شورای معلمین مقطع ابتدایی، روزچهارشنبه ۲۹ فروردین‌ماه با موضوعاتِ

✅ارزشیابی توصیفی
✅تمهیدات برگزاری جشن عبادت
✅مقدمات برگزاری جشن الفبا
و
✅ توضیح و تبیین فرم‌های ساماندهی نیروی انسانی

?مجتمع تطبیقی و بین‌الملل دختران تهران