•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

نشست آموزشی دبیران و دانش آموزان با مولف کتب ریاضی

«جلسه آموزشی دبیران و دانش‌آموزان متوسطه دوم با مؤلف کتب ریاضی آموزش و پرورش، جناب آقای دکتر حمیدرضا امیری»

در این نشست دانش‌آموزان از نظریات و تجربیات آموزشی ایشان بهره بردند و چالش‌های خود را در ارتباط با نحوه مطالعه این درس و چگونگی پاسخگویی به سو‌الات امتحانات نهایی مطرح نمودند.

?مجتمع تطبیقی و بین‌الملل دختران تهران