•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

جلسه شورای دبیران مقطع متوسطه

برگزاری شورای دبیران متوسطه اول و دوم، روز شنبه 23 دی ماه با موضوع تجزیه و تحلیل نتایج امتحانات نوبت اول ،نحوه آماده سازی دانش آموزان برای  امتحانات نهایی، آماده سازی دانش آموزان برای حضور در مسابقات علمی و جشنواره ها،
همچنین در این جلسه از زحمات دبیران و هماهنگی با کادر اجرایی مجتمع در نیم سال اول تحصیلی، تقدیر به عمل آمد.

مجتمع تطبیقی و بین الملل دختران تهران