•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

جلسه شورای آموزگاران مقطع ابتدایی

برگزاری شورای دبیران مقطع ابتدایی ، روز شنبه 23 دی ماه با موضوعات :
بررسی وضعیت آموزش فارسی به  دانش آموزان جدیدالورود 
تقدیر از آموزگاران به جهت استفاده از شیوه های نوین تدریس  با تکیه بر بازی وار سازی
برگزاری کلاس های تقویتی درس ریاضی  و نحوه ارزشیابی مستمر آموزگاران سه ماهه اول .

مجتمع تطبیقی و بین الملل دختران تهران