•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

روز پرستار مبارک باد.

سلام بر تو! 
سلام بر تو و بر همه پویندگان راهت.
آنان که عشق و ایثار را از تو آموختند و بی دریغ مهربانی را به دردمندان هدیه دادند.
فرشتگانی به نام پرستار.
پرستاران کشورم ایران! 
قدردان مهربانی هایتان هستیم.

مجتمع تطبیقی و بین الملل دختران تهران