•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

روز آتش نشانی و ایمنی

هفتم مهر
روز تجلی فداکاری ها و رشادت های آتش نشان های متعهد و شجاع کشور عزیزمان ایران را گرامی می داریم
گام هایتان استوار و دست حمایت الهی پشتیبان شما
٧ مهر ماه روز آتش نشانی و ایمنی گرامی باد.

مجتمع تطبیقی و بین الملل دختران تهران