چله تابستان است

 آرزو میکنیم که در طول تمام زندگی به دلگرمی امروز باشید


 مجتمع بین المللی و تطبیقی دختران تهران