برگزاری غیرحضوری برنامه های درسی دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران در روز دوشنبه 20 دی ماه 1400

? بر اساس مصوبه کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران برگزاری غیرحضوری برنامه های درسی دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر تهران در روز دوشنبه 20 دی ماه 1400
www.tehra.medu.ir

مجتمع بین المللی و تطبیقی دختران تهران