•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

برگزاری کارگاه کارآفرینی با محوریت شکلات سازی خوارزمی

برگزاری کارگاه کارآفرینی با محوریت شکلات سازی خوارزمی

حضور دانش اموزان دوره ابتدایی تطبیقی و متوسطه اول بین الملل در کارگاه شکلات سازی با هدف تقویت و توانمند سازی فراگیران در زمینه کارافرینی و بازاریابی. با حضور استاد عبدالهی از پژوهش سرای جابربن حیان.

مجتمع تطبیقی و بین الملل دختران تهران