برگزاری مراسم سوگواری و روضه خوانی به مناسبت ایام فاطمیه

برگزاری مراسم سوگواری و روضه خوانی و پخش آش نذری به مناسبت ایام فاطمیه

مجتمع بین المللی و تطبیقی دختران تهران