کارنامه نوبت دوم پایه سوم و چهارم مقطع ابتدایی با حفظ پروتکل بهداشتی به صورت حضوری

کارنامه نوبت دوم  پایه سوم و چهارم مقطع ابتدایی تطبیقی در روز سه شنبه مورخ۱۴۰۰/۳/۱۸ با حفظ پروتکل بهداشتی به صورت حضوری ارائه گردید.